ചുരക്ക / Bottle Guard / churakaka - Details

ചുരക്ക / Bottle Guard / churakaka

₹29 ₹34 / 500 Gms

Description

ഏറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ചുരക്ക.  ഇംഗ്ലീഷിൽ ബോട്ടിൽ ഗൗർഡ് ( bottle gourd ) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.  90% ജലാംശവും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയതും ആയ ചുരക്ക ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ ഉത്തമമാണ്.  

 

Additional Information

Farmer Midhun Mulanthuruthi
Category Vegetables

Leave a Review

Your Review
 • comment author
  John Doe
  Posted on: January 13 2020

  Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition.

  Reply
 • comment author
  John Doe
  Posted on: January 13 2020

  Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches

  Reply